พ.ร.บ.เกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ พุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นข้อบังคับที่มีขึ้นเพื่อปกป้อง
ผู้ใช้ให้ได้รับความเที่ยงธรรมในด้านราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และก็ควบคุมดูแลการกระทำการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีประโยชน์สำคัญ ดังต่อไปนี้
๒.๑ บทนิยามสำคัญ (มาตรา ๔ )
“ผลิตภัณฑ์” มีความหมายว่า ข้าวของที่บางทีอาจใช้สำหรับในการอุปโภคหรือบริโภค และก็เอกสารแสดงสิทธิ
ในข้าวของ
“บริการ” แปลว่า การรับทำงานการ การให้สิทธิอะไรก็ตามการให้ใช้หรือให้ผลดี
ในเงินหรือกิจการค้าใดๆก็ตามโดยเรียกค่าแรงเป็นเงิน หรือผลตอบแทนอื่น
“ขาย” แสดงว่า ขาย เปลี่ยน ให้ แจกจ่าย โอนสิทธิการมีไว้ในครอบครองผลิตภัณฑ์
ให้แก่บุคคลอื่น หรือให้บริการ
“ผลิต” มีความหมายว่า ทำ ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ เปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนรูป ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลง
คัด แบ่งใส่ รวมใส่ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ไม่ว่าด้วยแนวทางใด และ
กระบวนการทำให้มีขึ้นซึ่งชื่อเชิงพาณิชย์หรือยี่ห้อสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นไม่ว่าจะทำเองหรือให้คนอื่นๆทำให้ก็ตาม
“ราคา” หมายความรวมทั้ง ค่าแรงสำหรับเพื่อการขายด้วย
๒.๒ คณะกรรมการเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์และก็บริการ
กำหนดให้มี “คณะกรรมการกึ่งกลางเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ” เรียกโดยสรุปว่า “กกราชการ” ขึ้น
มีบทบาทรวมทั้งอำนาจดังนี้ (มาตรา ๗ และก็มาตรา ๙)
(๑) ประกาศกำหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการควบคุมตามมายี่ห้อ ๒๔
เพื่อคุ้มครองปกป้องการตั้งราคาซื้อ ราคาจัดจำหน่ายหรือการกำหนดข้อตกลงและก็แนวทางปฏิบัติทางด้านการค้า
อันไม่ยุติธรรม
(๒) กำหนดมาตรการที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการควบคุมตามมายี่ห้อ ๒๕ ได้แก่ ระบุ
ราคาซื้อหรือราคาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการควบคุม ระบุอัตราผลกำไรสูงสุดต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์
หรือบริการควบคุมที่ผู้แทนจำหน่ายจะได้รับจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการควบคุม ระบุหลักเกณฑ์
มาตรการ แล้วก็ข้อตกลงให้จำต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง การนำเข้า การส่งออก การซื้อ การจำหน่าย หรือ
การรักษาผลิตภัณฑ์หรือบริการควบคุม แล้วก็กำหนดให้มีการเก็บหรือเพิ่มปริมาณการเก็บสำรองผลิตภัณฑ์
ควบคุมและก็ระบุท้องที่รวมทั้งสถานที่ให้เก็บสำรองผลิตภัณฑ์ควบคุม
(๓) สั่งให้ผู้สร้างหรือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการควบคุมแจ้งข้อสรุปตามมายี่ห้อ ๒๖
อันมี เรื่องชื่อ ราคาซื้อ ราคาจัดจำหน่าย มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ขนาด จำนวน น้ำหนักต่อหน่วย
แล้วก็ชื่อรวมทั้งจำนวนวัตถุอันเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น รวมทั้งลักษณะอันอื่นของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการควบคุม รวมถึงบางทีอาจห้ามไม่ให้ผู้สร้าง ตัวแทนจำหน่าย ผู้บริโภคเพื่อขาย หรือผู้นำเข้า ขาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการในลักษณะที่ไม่เหมือนกันกับรายการดังที่ได้แจ้งไว